02-06-14

Medische informatie in Wikipedia vertoont veel fouten

Medische artikelen in de online encyclopedie Wikipedia vertonen veel fouten en onnauwkeurigheden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Campbell University in de Amerikaanse staat North Carolina. De onderzoekers stelden vast dat 90 procent van de medische bijdragen in Wikipedia fouten bevatten en dan ook met de nodige voorzichtigheid moeten worden geraadpleegd. De Amerikaanse wetenschappers waarschuwen dat patiënten de online encyclopedie niet als hun exclusieve of belangrijkste bron van informatie rond potentiële gezondheidsproblemen zouden mogen gebruiken.

“Wikipedia is een nuttig instrument voor onderzoek rond een brede waaier onderwerpen, maar zou niet als belangrijkste informatiebron over gezondheid mogen worden gebruikt,” zegt onderzoeksleider Robert Hasty, dekaan van de Wallace School of Osteopathic Medicine aan de Campbell University. “De huisarts moet het eerste aanspreekpunt blijven voor patiënten die vragen hebben over hun gezondheid.” Uit het onderzoek - waarbij onder meer gekeken werd naar bijdragen over hartaandoeningen, longkanker, depressie en diabetes - is volgens de wetenschappers gebleken dat 90 procent van de bijdragen in Wikipedia informatie omvatten die in tegenspraak is met de resultaten van het meest recente medisch onderzoek.

“De betrouwbaarheid van Wikipedia is in de gezondheidssector een grote zorg geworden,” voeren de onderzoekers aan. “Men mag immers niet vergeten dat Wikipedia de zesde meest populaire bestemming op het internet vertegenwoordigt.” Er wordt aan toegevoegd dat de online encyclopedie ook door 70 procent van de artsen en medische studenten wordt gebruikt. De wetenschappers stippen daarbij tevens aan dat de artikels in Wikipedia niet aan dezelfde controle worden onderworpen als publicaties in gespecialiseerde medische tijdschriften. Volgens Stevie Benton, verantwoordelijk voor de Britse sectie van Wikemedia, worden echter initiatieven opgezet om de bijdragen van de open online encyclopedie te verfijnen.

James Heilman, president van de Wiki Project Med Foundation, zegt echter niet akkoord te kunnen gaan met de bevindingen van de Amerikaanse onderzoekers. Volgens Heilman worden de bevindingen van Robert Hasty niet door de resultaten van het onderzoek gestaafd. Hij zegt ook dat het Amerikaanse onderzoek te beperkt was om representatief te zijn. Stevie Benton benadrukt wel dat Wikipedia nooit de plaats van een gekwalificeerd medicus mag innemen. Dat geldt volgens hem echter ook voor elke andere encyclopedie of publicatie die op de markt verschijnt. Ook geeft Benton aan dat Wikipedia met de Britse organisatie Cancer Research samenwerkt om de bijdragen in de encyclopedie te controleren.

Lees Verder

16:27 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, wikipedia |  Facebook |

20-10-12

Tegenstanders Wikipedia slecht in inschatten kwaliteit artikels

Personen die een negatieve houding hebben tegenover de online encyclopedie Wikipedia, blijken het vooral moeilijk te hebben om de geloofwaardigheid van de verschillende artikelen in te schatten. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Universiteit Twente. Volgens onderzoeksleider Teun Lucassen blijken de betrokkenen alle informatie van Wikipedia even onbetrouwbaar te vinden, waardoor ze volgens hem belangrijke informatie dreigen te missen.

Daarentegen blijken personen met een fundamenteel positieve houding tegenover de encyclopedie er goed in te slagen om de betrouwbaarheid van de individuele artikels in te schatten. “Naarmate de bibliotheek digitale content toeneemt, wordt het steeds crucialer om de betrouwbaarheid van de informatie in te schatten,” merkt Teun Lucassen op. “Wikipedia is daarvan een belangrijk voorbeeld. De encyclopedie wordt algemeen gebruikt als informatiebron, maar omdat iedereen bijdragen kan leveren, kunnen sommige artikels onnauwkeurigheden of fouten bevatten.”

Iedereen moet daarom volgens Lucassen een inschatting kunnen maken van de betrouwbaarheid van de aangeboden informatie. “Uit het onderzoek blijkt dat personen met een beperkt vertrouwen in de bron ook weinig geloof hechten aan de betrouwbaarheid van de artikels, ongeacht hun daadwerkelijke kwaliteit,” voert hij aan. “Mensen met een positieve benadering tegenover de encyclopedie blijken daarentegen beter het onderscheid te kunnen maken tussen geloofwaardige en onbetrouwbare artikels.”

Lees Verder

19:56 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: wikipedia, internet, informatie |  Facebook |

20-07-12

Wikipedia moet nieuwe technologische evoluties omarmen

De online encyclopedie Wikipedia blijft tot de tien meest populaire websites van de wereld behoren, maar wordt volgens een aantal critici ouderwets en bestoft. Volgens hen moet de encyclopedie dringend worden aangepast aan de moderne evoluties, waarbij sociale media zoals Facebook en Twitter steeds meer aandacht krijgen. Daarbij wordt opgemerkt dat de online encyclopedie het voor de gebruiker niet gemakkelijk maakt om met collega's samen te werken, terwijl het volgens hen ook te moeilijk is om beelden en video te uploaden. De critici benadrukken dat Wikipedia een bijzonder krachtig werkinstrument blijft, maar stellen dat de gehanteerde interface gedemodeerd is geraakt. Anderen willen de website echter behouden zoals ze vandaag is opgebouwd. Jimmy Wales, oprichter van de encyclopedie, benadrukt dat de toekomst van het initiatief door de Wikipedia-community gezamenlijk zal worden uitgewerkt.

Lees Verder

11:13 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: wikipedia, internet, encyclopedie |  Facebook |

21-06-12

Contentconflict in Wikipedia wordt meestal relatief snel opgelost

De onenigheid tussen verschillende auteurs over de content in de online encyclopedie Wikipedia kan bijzonder hoog oplopen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Budapest University of Technology. Er wordt opgemerkt dat de content van de meeste onderwerpen voor weinig controverse zorgen, maar bij controversiële content komt het volgens de onderzoekers vaak tot een felle discussie tussen een kleine groep medewerkers die sterk met elkaar van mening verschillen. Toch wordt aangevoerd dat er ook over de controversiële artikels relatief snel een consensus wordt bereikt. Er is volgens de onderzoekers echter een klein aantal artikels waar er geen overeenkomst kan worden gerealiseerd en waar de verschillende medewerkers blijkbaar in een eeuwig durende strijd zijn verwikkeld.

Lees Verder

16:42 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, encyclopedie, wikipedia |  Facebook |

13-08-11

Wikipedia heeft te weinig vrouwelijke content

Bij de editoren van de online encyclopedie Wikipedia kan een duidelijke genderkloof worden opgemerkt. Dat is de conclusie van een onderzoek van het College of Science and Engineering aan de University of Minnesota. Dat onevenwicht heeft er volgens de onderzoekers ook toe geleid dat een aantal onderwerpen met een typisch vrouwelijke invalshoek in de content van Wikipedia ondervertegenwoordigd zijn. Aangezien Wikipedia een cruciale informatiebron is geworden, is het volgens de onderzoekers noodzakelijk dat alle stemmen worden gehoord.

"Onderzoek heeft aangetoond dat de informatie over onderwerpen zoals vriendschapsarmbanden of de televisiereeks Sex and the City compleet wordt weggedrukt in vergelijking met de bijdragen over speelgoedsoldaatjes en het televisieprogramma The Sopranos," merkt onderzoeksleider Shyong Lam op. Uit het onderzoek bleek dat vrouwen slechts 16 procent van de nieuwe editoren van de online encyclopedie uitmaken en slechts 9 procent van die nieuwe content creëren. Bovendien haken vrouwelijke editors ook het snelst af wanneer ze als nieuwkomer worden geïdentificeerd.

Er wordt opgemerkt dat de genderkloof is andere sectoren van de sociale media volledig is weggewerkt. "Op Facebook en Twitter zijn vrouwen in de meerderheid," voeren de onderzoekers aan. "Bij Wikipedia is dat echter niet het geval. De voorbije vijf jaar is er bij de online encyclopedie geen enkel signaal dat die kloof zou worden gedicht. Er wordt ook opgemerkt dat de bijdragen van vrouwelijke medewerkers ook vlugger worden aangepast of gecorrigeerd dan content die door mannelijke editors is aangebracht. Ook worden vrouwen vaker definitief geblokkeerd als editor.

11:49 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: wikipedia, discriminatie |  Facebook |

02-06-11

Wikipedia is een stimulans voor degelijk onderzoekswerk

Een student die een essay maakt kan misschien verleid worden om ander werk te plagiëren of gegevens ongecontroleerd over te nemen, maar indien diezelfde student gevraagd wordt om een bijdrage te leveren voor de online encyclopedie Wikipedia zal hij plots gedreven worden om zijn werk zo accuraat mogelijk uit te voeren en ook beter onderzoek uit te voeren. Dat is de conclusie van onderzoek aan het Douglas College in Canada.

Onderzoeker Brenna Gray zegt zich oorspronkelijk afgevraagd te hebben waarom studenten sommige technologische innovaties blijken te adopteren, zoals Wikipedia, terwijl ze instrumenten afwijzen die door de onderwijsinstellingen worden aanbevolen. Gray voegt er aan toe dat het gemakkelijk is om Wikipedia te bekritiseren omwille van de ongestructureerde manier waarop de online encyclopedie is opgebouwd. Ondanks zijn tekortkomingen, biedt Wikipedia volgens Gray een belangrijke waarde voor zijn auteurs, zoals correcte vermeldingen, accuraat onderzoek, eindredactie en revisies.

"Dat zijn de ideale waarden die door het onderwijs naar voor worden geschoven," voert Gray aan. Op het ogenblik dat studenten beseffen dat hun werk openbaar zal worden gemaakt op een platform waarop ze geen controle hebben, wordt de opdracht volgens de onderzoekers veel ernstiger genomen. Onder meer worden de auteurs volgens Gray onder meer gevoeliger voor het vermelden van correcte gegevens.

Dat fenomeen heeft volgens Gray niet enkel te maken met het feit dat het werk openbaar wordt, maar ook met het besef dat een opdracht voor Wikipedia hen de nodige vaardigheden kan opleveren die ze ook op andere vlakken in hun leven kunnen gebruiken. "Net zoals iedereen staan studenten onder een enorme tijdsdruk," aldus Gray. "Er moeten prioriteiten worden gelegd en dus zijn ze weigerachtig om vaardigheden aan te leren die buiten de onderwijswereld niet nuttig zijn."

"Studenten gaan ervan uit dat Wikipedia-vaardigheden wel overgedragen kunnen worden en dus zijn ze geïnteresseerd om die expertise op te bouwen," voert Gray aan. "Men is dan ook bereid om volgens de normen van Wikipedia te werken. Het onderwijs moet studenten dan ook duidelijk maken hoe Wikipedia kan worden gebruikt."

16:52 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, onderzoek, wikipedia |  Facebook |

18-04-11

Ook journalisten aanvaarden Wikipedia als betrouwbare bron

De grote Amerikaanse verwijzen vaker naar de online encyclopedie Wikipedia dan in het verleden. Dat is de conclusie van een onderzoek van de School of Mass Communications aan de Virginia Commonwealth University. Bovendien zouden de Amerikaanse kranten de online encyclopedie ook vaker op een positieve manier benaderen. De stelling dat journalisten geen gebruik maken van Wikipedia is volgens onderzoeksleider Marcus Messner, professor massacommunicatie, dan ook achterhaald.

"Uit het onderzoek blijkt dat de vijf nationale Amerikaanse kranten Wikipedia vooral op een neutrale of positieve manier in hun bijdragen benaderen," aldus het webmagazine Psychorg.com. "Bovendien wordt Wikipedia ook steeds meer vermelden als een nieuwsbron." Messner merkt op dat journalisten Wikipedia op een geregelde basis in hun bijdragen gebruiken en ook geen negatieve houding hebben tegenover de online encyclopedie.

De onderzoekers stellen dat uit de studie is gebleken dat de aanvaarding en het gebruik van de online encyclopedie bij journalisten de voorbije periode een duidelijke evolutie hebben gekend. "In het begin werd er vooral kritiek geuit op Wikipedia en werd de online encyclopedie afgewezen als een betrouwbare bron van informatie," voert Messner aan. "In het midden van het voorbije decennium werd nog geregeld bericht over fouten in de artikelen van Wikipedia, maar sindsdien zijn die negatieve verhalen naar de achtergrond verdwenen."

De onderzoekers voegen er aan toe dat de kranten door hun veranderde houding het gebruik van de online encyclopedie legitiem helpen maken. "Door Wikipedia als een bron van hun bijdragen te gebruiken, bevestigen de journalisten de toenemende betrouwbaarheid van Wikipedia," merken ze op.

16:22 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, journalistiek, wikipedia |  Facebook |